Ekaluck Peanpanawate

 
 
 
 

นักออกแบบสิ่งพิมพ์, นักออกแบบตัวอักษร และนักเรียนในเวลาเดียวกัน งานออกแบบส่วนใหญ่ของเขาพบเห็นได้ในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมภายใต้สัญลักษณ์ B513DS!GN แต่สิ่งที่เขาทำมากพอๆกับการออกแบบคือการเรียนรู้ส่ิงต่างๆที่อยู่นอกห้องเรียน รักการอ่านหนังสือที่มิใช่หนังสือเรียน เพราะความเชื่อที่ว่า สิ่งไม่รู้ที่อยู่นอกกรอบของห้องสี่เหลี่ยมมีมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายใน ปัจจุบันเขายังคงอิสระกับการเรียนรู้ ทำความเข้าใจโลกและชีวิต, สอนออกแบบที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสนุกกับตัวอักษร

 

BITS MMX International Conference
Ekaluck Peanpanawate
October 30, 2010.
Afternoon session
Alliance française de Bangkok

"Thai Sans Serif is hear to stay"

การออกแบบกราฟิกของไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานการเรียนรู้หลักการออกแบบมาจากฝั่ง ตะวันตก มีส่วนอย่างมากที่ทำให้ปัจจุบันค่านิยมในตัวอักษรไทย มีความต้องการใช้แบบตัวอักษรไทยที่ออกแบบอ้างอิงโครงสร้างจากตัวละติน ความเคยชินในงานออกแบบสื่อสารที่ต้องการงานที่ดูทันยุคสมัย แบบตัวอักษรไทยที่ไม่มีหัว ในความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งใหม่อะไร แบบตัวอักษรไทยที่ยึดโครงสร้างของละติน ถูกออกแบบและมีให้เลือกใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ตั้งแต่ยุคอักษรลอกอย่าง‘มานพติก้า’ ปัจจุบันลักษณะแบบตัวอักษรไทยแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบไทยไปแล้ว เอกลักษณ์ อธิบายความจากประสบการณ์การทำงานของ คัดสรรดีมาก ในการพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อองค์กรแบบใหม่สู่สาธารณะ